3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材

资源介绍:

迪拜风格建筑高楼大厦3D模型,包括巨型塔楼、空中轨道、圆顶和复杂的花纹装饰。这是单独的楼房模型,不是直接做好的场景,每个模型都十分精细,包含贴图材质,包含C4D/FBX/OBJ/MAX/Maya/Blender/Houdini格式。

资源信息:

  • Cinema 4D:默认渲染器+Octane+Vray
  • 3DS MAX:默认渲染器+Octane+Vray+Redshift
  • Maya:默认渲染器+Octane+Vray+Redshift
  • FBX/OBJ/Blender/Houdini
  • 贴    图:包含所有的贴图材质,已经展UV
  • 面    数:180W
  • 大    小:17G
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材
3D模型-迪拜繁华中心城市桥梁建筑楼房模型套件 (C4D/3DS MAX/FBX/OBJ/Maya/Blender/Houdini等格式) KitBash3D Neo Dubai3D模型、素材